کمترین: 
1.8961
بیشترین: 
1.9355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9169
زمان: 
1/2 23:08
قیمت بنزین امروز 2 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 2 فروردین 1398 , 1.9169 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 01:08","price":1.928},{"date":"1398/01/02 02:08","price":1.9275},{"date":"1398/01/02 03:32","price":1.932},{"date":"1398/01/02 04:08","price":1.934},{"date":"1398/01/02 04:32","price":1.9355},{"date":"1398/01/02 05:08","price":1.9325},{"date":"1398/01/02 05:32","price":1.9305},{"date":"1398/01/02 06:08","price":1.9315},{"date":"1398/01/02 06:32","price":1.9302},{"date":"1398/01/02 07:08","price":1.9295},{"date":"1398/01/02 07:32","price":1.9275},{"date":"1398/01/02 08:08","price":1.9285},{"date":"1398/01/02 08:32","price":1.9305},{"date":"1398/01/02 09:08","price":1.9315},{"date":"1398/01/02 09:32","price":1.9305},{"date":"1398/01/02 10:08","price":1.932},{"date":"1398/01/02 10:32","price":1.9325},{"date":"1398/01/02 11:08","price":1.9355},{"date":"1398/01/02 12:08","price":1.9335},{"date":"1398/01/02 12:32","price":1.9345},{"date":"1398/01/02 13:08","price":1.9294},{"date":"1398/01/02 13:32","price":1.9264},{"date":"1398/01/02 14:08","price":1.9262},{"date":"1398/01/02 14:32","price":1.928},{"date":"1398/01/02 15:08","price":1.9225},{"date":"1398/01/02 15:32","price":1.9205},{"date":"1398/01/02 16:08","price":1.9255},{"date":"1398/01/02 17:08","price":1.9179},{"date":"1398/01/02 17:32","price":1.915},{"date":"1398/01/02 18:08","price":1.9173},{"date":"1398/01/02 18:32","price":1.9076},{"date":"1398/01/02 19:08","price":1.9053},{"date":"1398/01/02 19:32","price":1.9049},{"date":"1398/01/02 20:08","price":1.9019},{"date":"1398/01/02 20:32","price":1.8961},{"date":"1398/01/02 21:08","price":1.9065},{"date":"1398/01/02 22:08","price":1.9092},{"date":"1398/01/02 22:32","price":1.9178},{"date":"1398/01/02 23:08","price":1.9169}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398