کمترین: 
1.9362
بیشترین: 
1.9868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9602
زمان: 
1/2 23:08
قیمت نفت کوره امروز 2 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 1.9602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 01:08","price":1.9834},{"date":"1398/01/02 02:08","price":1.983},{"date":"1398/01/02 03:32","price":1.9842},{"date":"1398/01/02 04:08","price":1.9844},{"date":"1398/01/02 04:32","price":1.9849},{"date":"1398/01/02 05:08","price":1.9848},{"date":"1398/01/02 05:32","price":1.984},{"date":"1398/01/02 06:08","price":1.9848},{"date":"1398/01/02 06:32","price":1.9829},{"date":"1398/01/02 07:08","price":1.9823},{"date":"1398/01/02 07:32","price":1.9806},{"date":"1398/01/02 08:08","price":1.982},{"date":"1398/01/02 08:32","price":1.9832},{"date":"1398/01/02 09:08","price":1.9833},{"date":"1398/01/02 09:32","price":1.9827},{"date":"1398/01/02 10:08","price":1.9831},{"date":"1398/01/02 10:32","price":1.9838},{"date":"1398/01/02 11:08","price":1.9866},{"date":"1398/01/02 12:08","price":1.985},{"date":"1398/01/02 12:32","price":1.9868},{"date":"1398/01/02 13:08","price":1.9798},{"date":"1398/01/02 13:32","price":1.9735},{"date":"1398/01/02 14:08","price":1.9737},{"date":"1398/01/02 14:32","price":1.9739},{"date":"1398/01/02 15:08","price":1.9671},{"date":"1398/01/02 15:32","price":1.961},{"date":"1398/01/02 16:08","price":1.9661},{"date":"1398/01/02 16:32","price":1.965},{"date":"1398/01/02 17:08","price":1.9585},{"date":"1398/01/02 17:32","price":1.9615},{"date":"1398/01/02 18:08","price":1.9567},{"date":"1398/01/02 18:32","price":1.9543},{"date":"1398/01/02 19:08","price":1.9569},{"date":"1398/01/02 19:32","price":1.9549},{"date":"1398/01/02 20:08","price":1.9482},{"date":"1398/01/02 20:32","price":1.9362},{"date":"1398/01/02 21:08","price":1.9425},{"date":"1398/01/02 22:08","price":1.9409},{"date":"1398/01/02 22:32","price":1.9444},{"date":"1398/01/02 23:08","price":1.9602}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398