کمترین: 
66.28
بیشترین: 
67.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.86
زمان: 
1/2 23:08
قیمت نفت برنت امروز 2 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 66.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 01:08","price":67.69},{"date":"1398/01/02 02:08","price":67.71},{"date":"1398/01/02 02:32","price":67.72},{"date":"1398/01/02 05:08","price":67.8},{"date":"1398/01/02 05:32","price":67.78},{"date":"1398/01/02 06:32","price":67.74},{"date":"1398/01/02 07:08","price":67.67},{"date":"1398/01/02 07:32","price":67.65},{"date":"1398/01/02 08:08","price":67.69},{"date":"1398/01/02 08:32","price":67.75},{"date":"1398/01/02 09:08","price":67.72},{"date":"1398/01/02 10:08","price":67.75},{"date":"1398/01/02 10:32","price":67.8},{"date":"1398/01/02 11:08","price":67.92},{"date":"1398/01/02 12:08","price":67.87},{"date":"1398/01/02 12:32","price":67.89},{"date":"1398/01/02 13:08","price":67.67},{"date":"1398/01/02 13:32","price":67.41},{"date":"1398/01/02 14:08","price":67.42},{"date":"1398/01/02 15:08","price":67.1},{"date":"1398/01/02 15:32","price":66.98},{"date":"1398/01/02 16:08","price":67.17},{"date":"1398/01/02 17:08","price":66.95},{"date":"1398/01/02 17:32","price":66.92},{"date":"1398/01/02 18:08","price":66.99},{"date":"1398/01/02 18:32","price":66.69},{"date":"1398/01/02 19:08","price":66.88},{"date":"1398/01/02 19:32","price":66.78},{"date":"1398/01/02 20:08","price":66.56},{"date":"1398/01/02 20:32","price":66.28},{"date":"1398/01/02 21:08","price":66.48},{"date":"1398/01/02 22:08","price":66.34},{"date":"1398/01/02 22:32","price":66.52},{"date":"1398/01/02 23:08","price":66.86}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398