کمترین: 
58.38
بیشترین: 
60.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.9
زمان: 
1/2 23:08
قیمت نفت سبک امروز 2 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 58.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 01:08","price":59.88},{"date":"1398/01/02 03:08","price":59.86},{"date":"1398/01/02 03:32","price":59.91},{"date":"1398/01/02 04:32","price":59.94},{"date":"1398/01/02 05:08","price":60},{"date":"1398/01/02 05:32","price":59.98},{"date":"1398/01/02 06:32","price":59.89},{"date":"1398/01/02 07:08","price":59.83},{"date":"1398/01/02 07:32","price":59.77},{"date":"1398/01/02 08:08","price":59.83},{"date":"1398/01/02 08:32","price":59.87},{"date":"1398/01/02 09:08","price":59.86},{"date":"1398/01/02 09:32","price":59.84},{"date":"1398/01/02 10:08","price":59.87},{"date":"1398/01/02 10:32","price":59.9},{"date":"1398/01/02 11:08","price":59.97},{"date":"1398/01/02 12:32","price":60.03},{"date":"1398/01/02 13:08","price":59.86},{"date":"1398/01/02 13:32","price":59.61},{"date":"1398/01/02 14:08","price":59.59},{"date":"1398/01/02 14:32","price":59.55},{"date":"1398/01/02 15:08","price":59.36},{"date":"1398/01/02 15:32","price":59.3},{"date":"1398/01/02 16:08","price":59.49},{"date":"1398/01/02 17:08","price":59.23},{"date":"1398/01/02 17:32","price":59.2},{"date":"1398/01/02 18:08","price":59.27},{"date":"1398/01/02 18:32","price":58.92},{"date":"1398/01/02 19:08","price":58.98},{"date":"1398/01/02 19:32","price":58.84},{"date":"1398/01/02 20:08","price":58.57},{"date":"1398/01/02 20:32","price":58.38},{"date":"1398/01/02 21:08","price":58.52},{"date":"1398/01/02 22:08","price":58.58},{"date":"1398/01/02 22:32","price":58.66},{"date":"1398/01/02 23:08","price":58.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398