کمترین: 
20.9
بیشترین: 
21.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.9
زمان: 
1/1 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 1 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 20.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 11:08","price":21.42},{"date":"1398/01/01 11:32","price":21.29},{"date":"1398/01/01 12:08","price":21.22},{"date":"1398/01/01 13:08","price":21.35},{"date":"1398/01/01 13:32","price":21.2},{"date":"1398/01/01 14:08","price":21.22},{"date":"1398/01/01 14:32","price":21.18},{"date":"1398/01/01 15:08","price":21.22},{"date":"1398/01/01 15:32","price":21.44},{"date":"1398/01/01 16:08","price":21.63},{"date":"1398/01/01 16:32","price":21.5},{"date":"1398/01/01 17:08","price":21.58},{"date":"1398/01/01 17:32","price":21.53},{"date":"1398/01/01 18:08","price":21.46},{"date":"1398/01/01 18:32","price":21.31},{"date":"1398/01/01 19:08","price":21.36},{"date":"1398/01/01 19:32","price":21.22},{"date":"1398/01/01 20:08","price":21.07},{"date":"1398/01/01 20:32","price":20.95},{"date":"1398/01/01 21:08","price":20.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398