کمترین: 
2.8
بیشترین: 
2.838
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.821
زمان: 
1/1 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 2.821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:08","price":2.833},{"date":"1398/01/01 00:32","price":2.832},{"date":"1398/01/01 01:08","price":2.83},{"date":"1398/01/01 02:08","price":2.834},{"date":"1398/01/01 02:32","price":2.835},{"date":"1398/01/01 03:08","price":2.838},{"date":"1398/01/01 03:32","price":2.837},{"date":"1398/01/01 04:08","price":2.836},{"date":"1398/01/01 04:32","price":2.835},{"date":"1398/01/01 05:08","price":2.837},{"date":"1398/01/01 05:32","price":2.833},{"date":"1398/01/01 06:08","price":2.834},{"date":"1398/01/01 06:32","price":2.835},{"date":"1398/01/01 07:08","price":2.836},{"date":"1398/01/01 07:32","price":2.837},{"date":"1398/01/01 08:08","price":2.832},{"date":"1398/01/01 08:32","price":2.829},{"date":"1398/01/01 09:08","price":2.825},{"date":"1398/01/01 10:08","price":2.826},{"date":"1398/01/01 10:32","price":2.829},{"date":"1398/01/01 11:08","price":2.832},{"date":"1398/01/01 11:32","price":2.83},{"date":"1398/01/01 12:08","price":2.828},{"date":"1398/01/01 13:08","price":2.829},{"date":"1398/01/01 13:32","price":2.823},{"date":"1398/01/01 14:08","price":2.821},{"date":"1398/01/01 14:32","price":2.822},{"date":"1398/01/01 15:08","price":2.819},{"date":"1398/01/01 15:32","price":2.813},{"date":"1398/01/01 16:08","price":2.811},{"date":"1398/01/01 16:32","price":2.8},{"date":"1398/01/01 17:08","price":2.801},{"date":"1398/01/01 17:32","price":2.806},{"date":"1398/01/01 18:08","price":2.813},{"date":"1398/01/01 18:32","price":2.812},{"date":"1398/01/01 19:08","price":2.801},{"date":"1398/01/01 19:32","price":2.806},{"date":"1398/01/01 20:08","price":2.808},{"date":"1398/01/01 20:32","price":2.805},{"date":"1398/01/01 21:08","price":2.817},{"date":"1398/01/01 21:32","price":2.819},{"date":"1398/01/01 22:08","price":2.821},{"date":"1398/01/01 23:08","price":2.817},{"date":"1398/01/01 23:32","price":2.821}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399