کمترین: 
1.9045
بیشترین: 
1.928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9185
زمان: 
1/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 1 فروردین 1398 , 1.9185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:08","price":1.908},{"date":"1398/01/01 00:32","price":1.9055},{"date":"1398/01/01 01:08","price":1.9065},{"date":"1398/01/01 02:08","price":1.9085},{"date":"1398/01/01 02:32","price":1.9075},{"date":"1398/01/01 03:08","price":1.9095},{"date":"1398/01/01 04:08","price":1.9115},{"date":"1398/01/01 04:32","price":1.9125},{"date":"1398/01/01 05:32","price":1.912},{"date":"1398/01/01 06:32","price":1.9115},{"date":"1398/01/01 07:08","price":1.913},{"date":"1398/01/01 07:32","price":1.9145},{"date":"1398/01/01 08:32","price":1.9165},{"date":"1398/01/01 09:08","price":1.915},{"date":"1398/01/01 09:32","price":1.9145},{"date":"1398/01/01 10:32","price":1.9135},{"date":"1398/01/01 11:08","price":1.9115},{"date":"1398/01/01 11:32","price":1.9125},{"date":"1398/01/01 12:08","price":1.9107},{"date":"1398/01/01 13:08","price":1.91},{"date":"1398/01/01 13:32","price":1.9045},{"date":"1398/01/01 14:08","price":1.907},{"date":"1398/01/01 14:32","price":1.9095},{"date":"1398/01/01 15:08","price":1.9061},{"date":"1398/01/01 15:32","price":1.9075},{"date":"1398/01/01 16:08","price":1.9095},{"date":"1398/01/01 16:32","price":1.9099},{"date":"1398/01/01 17:08","price":1.9106},{"date":"1398/01/01 17:32","price":1.917},{"date":"1398/01/01 18:08","price":1.9143},{"date":"1398/01/01 18:32","price":1.9195},{"date":"1398/01/01 19:08","price":1.928},{"date":"1398/01/01 19:32","price":1.9235},{"date":"1398/01/01 20:08","price":1.9175},{"date":"1398/01/01 20:32","price":1.9259},{"date":"1398/01/01 21:08","price":1.9237},{"date":"1398/01/01 21:32","price":1.925},{"date":"1398/01/01 22:08","price":1.9243},{"date":"1398/01/01 23:08","price":1.9148},{"date":"1398/01/01 23:32","price":1.9185}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398