کمترین: 
609.38
بیشترین: 
619.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
609.38
زمان: 
1/1 23:32
قیمت گازوئیل امروز 1 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 609.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:08","price":616.75},{"date":"1398/01/01 00:32","price":616.25},{"date":"1398/01/01 01:08","price":616.38},{"date":"1398/01/01 02:08","price":616.75},{"date":"1398/01/01 05:08","price":617.88},{"date":"1398/01/01 05:32","price":617.63},{"date":"1398/01/01 06:08","price":617.38},{"date":"1398/01/01 07:32","price":617.88},{"date":"1398/01/01 08:08","price":617.75},{"date":"1398/01/01 08:32","price":618.38},{"date":"1398/01/01 10:08","price":618.63},{"date":"1398/01/01 10:32","price":617.88},{"date":"1398/01/01 11:08","price":617.63},{"date":"1398/01/01 11:32","price":617.88},{"date":"1398/01/01 12:08","price":616.88},{"date":"1398/01/01 13:08","price":619.63},{"date":"1398/01/01 13:32","price":616.38},{"date":"1398/01/01 14:08","price":615.88},{"date":"1398/01/01 14:32","price":615.13},{"date":"1398/01/01 15:08","price":614.13},{"date":"1398/01/01 15:32","price":613.88},{"date":"1398/01/01 16:08","price":614.13},{"date":"1398/01/01 16:32","price":615.13},{"date":"1398/01/01 17:08","price":614.63},{"date":"1398/01/01 18:08","price":613.63},{"date":"1398/01/01 18:32","price":614.88},{"date":"1398/01/01 19:08","price":615.13},{"date":"1398/01/01 19:32","price":613.13},{"date":"1398/01/01 20:08","price":610.63},{"date":"1398/01/01 20:32","price":609.88},{"date":"1398/01/01 21:08","price":611.88},{"date":"1398/01/01 21:32","price":612.88},{"date":"1398/01/01 22:08","price":610.88},{"date":"1398/01/01 23:08","price":609.63},{"date":"1398/01/01 23:32","price":609.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398