کمترین: 
1.983
بیشترین: 
2.0091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9843
زمان: 
1/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 1.9843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:08","price":2.004},{"date":"1398/01/01 00:32","price":2.0027},{"date":"1398/01/01 02:08","price":2.0042},{"date":"1398/01/01 02:32","price":2.0028},{"date":"1398/01/01 03:08","price":2.0043},{"date":"1398/01/01 03:32","price":2.0045},{"date":"1398/01/01 04:08","price":2.0065},{"date":"1398/01/01 04:32","price":2.0076},{"date":"1398/01/01 05:08","price":2.0073},{"date":"1398/01/01 05:32","price":2.0063},{"date":"1398/01/01 06:08","price":2.0057},{"date":"1398/01/01 06:32","price":2.0062},{"date":"1398/01/01 07:08","price":2.0059},{"date":"1398/01/01 07:32","price":2.0067},{"date":"1398/01/01 08:08","price":2.0073},{"date":"1398/01/01 08:32","price":2.0091},{"date":"1398/01/01 09:08","price":2.0086},{"date":"1398/01/01 09:32","price":2.0073},{"date":"1398/01/01 10:08","price":2.0085},{"date":"1398/01/01 10:32","price":2.0076},{"date":"1398/01/01 11:08","price":2.0057},{"date":"1398/01/01 11:32","price":2.006},{"date":"1398/01/01 12:08","price":2.0048},{"date":"1398/01/01 13:08","price":2.0082},{"date":"1398/01/01 13:32","price":2.0011},{"date":"1398/01/01 14:08","price":1.9988},{"date":"1398/01/01 14:32","price":1.9965},{"date":"1398/01/01 15:08","price":1.9935},{"date":"1398/01/01 16:08","price":1.9942},{"date":"1398/01/01 16:32","price":1.9989},{"date":"1398/01/01 17:08","price":1.9979},{"date":"1398/01/01 17:32","price":1.9973},{"date":"1398/01/01 18:08","price":1.9939},{"date":"1398/01/01 18:32","price":1.9981},{"date":"1398/01/01 19:08","price":2.0003},{"date":"1398/01/01 19:32","price":1.9945},{"date":"1398/01/01 20:08","price":1.983},{"date":"1398/01/01 20:32","price":1.9838},{"date":"1398/01/01 21:08","price":1.9899},{"date":"1398/01/01 21:32","price":1.9956},{"date":"1398/01/01 22:08","price":1.9926},{"date":"1398/01/01 23:08","price":1.9838},{"date":"1398/01/01 23:32","price":1.9843}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398