کمترین: 
67.64
بیشترین: 
68.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.64
زمان: 
1/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 67.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:08","price":68.37},{"date":"1398/01/01 00:32","price":68.27},{"date":"1398/01/01 01:32","price":68.28},{"date":"1398/01/01 02:08","price":68.32},{"date":"1398/01/01 04:08","price":68.44},{"date":"1398/01/01 04:32","price":68.47},{"date":"1398/01/01 05:32","price":68.45},{"date":"1398/01/01 06:08","price":68.47},{"date":"1398/01/01 06:32","price":68.51},{"date":"1398/01/01 07:08","price":68.52},{"date":"1398/01/01 07:32","price":68.59},{"date":"1398/01/01 08:08","price":68.58},{"date":"1398/01/01 08:32","price":68.64},{"date":"1398/01/01 09:08","price":68.62},{"date":"1398/01/01 09:32","price":68.6},{"date":"1398/01/01 10:08","price":68.61},{"date":"1398/01/01 10:32","price":68.55},{"date":"1398/01/01 11:08","price":68.52},{"date":"1398/01/01 11:32","price":68.53},{"date":"1398/01/01 12:08","price":68.45},{"date":"1398/01/01 13:08","price":68.59},{"date":"1398/01/01 13:32","price":68.31},{"date":"1398/01/01 14:08","price":68.3},{"date":"1398/01/01 14:32","price":68.2},{"date":"1398/01/01 15:08","price":68.09},{"date":"1398/01/01 15:32","price":68.11},{"date":"1398/01/01 16:08","price":68.18},{"date":"1398/01/01 16:32","price":68.28},{"date":"1398/01/01 17:08","price":68.22},{"date":"1398/01/01 17:32","price":68.25},{"date":"1398/01/01 18:08","price":68.11},{"date":"1398/01/01 18:32","price":68.29},{"date":"1398/01/01 19:08","price":68.39},{"date":"1398/01/01 19:32","price":68.21},{"date":"1398/01/01 20:08","price":67.97},{"date":"1398/01/01 20:32","price":67.83},{"date":"1398/01/01 21:08","price":68.05},{"date":"1398/01/01 21:32","price":68.14},{"date":"1398/01/01 22:08","price":67.97},{"date":"1398/01/01 23:08","price":67.69},{"date":"1398/01/01 23:32","price":67.64}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398