کمترین: 
59.74
بیشترین: 
60.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.84
زمان: 
1/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 59.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:08","price":60.09},{"date":"1398/01/01 00:32","price":60},{"date":"1398/01/01 02:08","price":60.04},{"date":"1398/01/01 02:32","price":60},{"date":"1398/01/01 03:08","price":60.08},{"date":"1398/01/01 03:32","price":60.09},{"date":"1398/01/01 04:08","price":60.13},{"date":"1398/01/01 04:32","price":60.18},{"date":"1398/01/01 05:08","price":60.12},{"date":"1398/01/01 05:32","price":60.14},{"date":"1398/01/01 06:32","price":60.16},{"date":"1398/01/01 07:08","price":60.14},{"date":"1398/01/01 07:32","price":60.2},{"date":"1398/01/01 08:08","price":60.19},{"date":"1398/01/01 08:32","price":60.26},{"date":"1398/01/01 09:08","price":60.23},{"date":"1398/01/01 09:32","price":60.21},{"date":"1398/01/01 10:08","price":60.2},{"date":"1398/01/01 10:32","price":60.13},{"date":"1398/01/01 11:08","price":60.07},{"date":"1398/01/01 11:32","price":60.11},{"date":"1398/01/01 12:08","price":60.06},{"date":"1398/01/01 13:08","price":60.17},{"date":"1398/01/01 13:32","price":59.92},{"date":"1398/01/01 14:08","price":59.95},{"date":"1398/01/01 14:32","price":59.89},{"date":"1398/01/01 15:08","price":59.74},{"date":"1398/01/01 15:32","price":59.76},{"date":"1398/01/01 16:08","price":59.84},{"date":"1398/01/01 16:32","price":59.95},{"date":"1398/01/01 17:08","price":60.03},{"date":"1398/01/01 17:32","price":60.09},{"date":"1398/01/01 18:08","price":59.99},{"date":"1398/01/01 18:32","price":60.27},{"date":"1398/01/01 19:08","price":60.35},{"date":"1398/01/01 19:32","price":60.14},{"date":"1398/01/01 20:08","price":59.93},{"date":"1398/01/01 20:32","price":59.84},{"date":"1398/01/01 21:08","price":59.95},{"date":"1398/01/01 21:32","price":60.19},{"date":"1398/01/01 22:08","price":60.11},{"date":"1398/01/01 23:08","price":59.88},{"date":"1398/01/01 23:32","price":59.84}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399