کمترین: 
20.77
بیشترین: 
21.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.57
زمان: 
12/29 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 29 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 21.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 11:08","price":20.95},{"date":"1397/12/29 11:32","price":20.77},{"date":"1397/12/29 12:08","price":20.96},{"date":"1397/12/29 12:32","price":21.05},{"date":"1397/12/29 13:08","price":20.87},{"date":"1397/12/29 13:32","price":20.91},{"date":"1397/12/29 14:08","price":20.86},{"date":"1397/12/29 14:32","price":21.09},{"date":"1397/12/29 15:08","price":21.18},{"date":"1397/12/29 15:32","price":21.28},{"date":"1397/12/29 16:08","price":21.18},{"date":"1397/12/29 16:32","price":21.15},{"date":"1397/12/29 17:08","price":21.31},{"date":"1397/12/29 18:08","price":21.39},{"date":"1397/12/29 18:32","price":21.3},{"date":"1397/12/29 19:08","price":21.7},{"date":"1397/12/29 19:32","price":21.77},{"date":"1397/12/29 20:08","price":21.85},{"date":"1397/12/29 20:32","price":21.62},{"date":"1397/12/29 21:08","price":21.57}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398