کمترین: 
2.816
بیشترین: 
2.871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.83
زمان: 
12/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 2.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:08","price":2.865},{"date":"1397/12/29 00:32","price":2.862},{"date":"1397/12/29 01:08","price":2.861},{"date":"1397/12/29 02:08","price":2.857},{"date":"1397/12/29 03:08","price":2.861},{"date":"1397/12/29 03:32","price":2.863},{"date":"1397/12/29 04:08","price":2.862},{"date":"1397/12/29 04:32","price":2.865},{"date":"1397/12/29 05:32","price":2.864},{"date":"1397/12/29 08:32","price":2.861},{"date":"1397/12/29 09:08","price":2.859},{"date":"1397/12/29 09:32","price":2.861},{"date":"1397/12/29 10:08","price":2.859},{"date":"1397/12/29 10:32","price":2.857},{"date":"1397/12/29 11:08","price":2.853},{"date":"1397/12/29 11:32","price":2.86},{"date":"1397/12/29 12:08","price":2.849},{"date":"1397/12/29 12:32","price":2.851},{"date":"1397/12/29 13:08","price":2.846},{"date":"1397/12/29 13:32","price":2.853},{"date":"1397/12/29 14:08","price":2.856},{"date":"1397/12/29 14:32","price":2.861},{"date":"1397/12/29 15:08","price":2.871},{"date":"1397/12/29 15:32","price":2.869},{"date":"1397/12/29 16:08","price":2.856},{"date":"1397/12/29 16:32","price":2.834},{"date":"1397/12/29 17:08","price":2.838},{"date":"1397/12/29 17:32","price":2.833},{"date":"1397/12/29 18:08","price":2.827},{"date":"1397/12/29 18:32","price":2.83},{"date":"1397/12/29 19:08","price":2.824},{"date":"1397/12/29 19:32","price":2.832},{"date":"1397/12/29 20:08","price":2.83},{"date":"1397/12/29 20:32","price":2.836},{"date":"1397/12/29 21:08","price":2.829},{"date":"1397/12/29 21:32","price":2.821},{"date":"1397/12/29 22:08","price":2.816},{"date":"1397/12/29 23:08","price":2.828},{"date":"1397/12/29 23:32","price":2.83}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398