کمترین: 
1.882
بیشترین: 
1.9156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9095
زمان: 
12/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 اسفند 1397 , 1.9095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:08","price":1.8908},{"date":"1397/12/29 00:32","price":1.893},{"date":"1397/12/29 01:08","price":1.894},{"date":"1397/12/29 02:08","price":1.8945},{"date":"1397/12/29 03:08","price":1.8915},{"date":"1397/12/29 03:32","price":1.892},{"date":"1397/12/29 04:08","price":1.8915},{"date":"1397/12/29 04:32","price":1.8905},{"date":"1397/12/29 05:32","price":1.8885},{"date":"1397/12/29 06:08","price":1.889},{"date":"1397/12/29 06:32","price":1.89},{"date":"1397/12/29 07:08","price":1.8905},{"date":"1397/12/29 07:32","price":1.89},{"date":"1397/12/29 08:08","price":1.8905},{"date":"1397/12/29 08:32","price":1.8891},{"date":"1397/12/29 09:08","price":1.8895},{"date":"1397/12/29 09:32","price":1.8905},{"date":"1397/12/29 10:08","price":1.8935},{"date":"1397/12/29 10:32","price":1.8953},{"date":"1397/12/29 11:08","price":1.8975},{"date":"1397/12/29 11:32","price":1.9012},{"date":"1397/12/29 12:08","price":1.8975},{"date":"1397/12/29 12:32","price":1.8961},{"date":"1397/12/29 13:08","price":1.8908},{"date":"1397/12/29 13:32","price":1.8925},{"date":"1397/12/29 14:08","price":1.8885},{"date":"1397/12/29 14:32","price":1.8824},{"date":"1397/12/29 15:08","price":1.8855},{"date":"1397/12/29 15:32","price":1.8847},{"date":"1397/12/29 16:08","price":1.8831},{"date":"1397/12/29 16:32","price":1.882},{"date":"1397/12/29 17:08","price":1.8895},{"date":"1397/12/29 17:32","price":1.8929},{"date":"1397/12/29 18:08","price":1.8938},{"date":"1397/12/29 18:32","price":1.9017},{"date":"1397/12/29 19:08","price":1.9095},{"date":"1397/12/29 19:32","price":1.9156},{"date":"1397/12/29 20:08","price":1.9122},{"date":"1397/12/29 20:32","price":1.9065},{"date":"1397/12/29 21:08","price":1.8964},{"date":"1397/12/29 21:32","price":1.9025},{"date":"1397/12/29 22:08","price":1.9152},{"date":"1397/12/29 23:08","price":1.9089},{"date":"1397/12/29 23:32","price":1.9095}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398