کمترین: 
58.62
بیشترین: 
60.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.13
زمان: 
12/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 60.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:08","price":59.16},{"date":"1397/12/29 00:32","price":59.3},{"date":"1397/12/29 01:08","price":59.31},{"date":"1397/12/29 02:08","price":59.19},{"date":"1397/12/29 03:08","price":59.2},{"date":"1397/12/29 03:32","price":59.22},{"date":"1397/12/29 04:08","price":59.23},{"date":"1397/12/29 04:32","price":59.14},{"date":"1397/12/29 05:32","price":59.1},{"date":"1397/12/29 06:08","price":59.12},{"date":"1397/12/29 06:32","price":59.14},{"date":"1397/12/29 07:08","price":59.16},{"date":"1397/12/29 07:32","price":59.14},{"date":"1397/12/29 08:08","price":59.16},{"date":"1397/12/29 08:32","price":59.11},{"date":"1397/12/29 09:08","price":59.15},{"date":"1397/12/29 09:32","price":59.19},{"date":"1397/12/29 10:08","price":59.24},{"date":"1397/12/29 10:32","price":59.33},{"date":"1397/12/29 11:08","price":59.31},{"date":"1397/12/29 11:32","price":59.37},{"date":"1397/12/29 12:08","price":59.23},{"date":"1397/12/29 12:32","price":59.24},{"date":"1397/12/29 13:08","price":59.05},{"date":"1397/12/29 13:32","price":59.14},{"date":"1397/12/29 14:08","price":58.95},{"date":"1397/12/29 14:32","price":58.62},{"date":"1397/12/29 15:08","price":58.8},{"date":"1397/12/29 15:32","price":58.74},{"date":"1397/12/29 16:08","price":58.7},{"date":"1397/12/29 16:32","price":58.77},{"date":"1397/12/29 17:08","price":59.1},{"date":"1397/12/29 17:32","price":59.17},{"date":"1397/12/29 18:32","price":59.56},{"date":"1397/12/29 19:08","price":59.88},{"date":"1397/12/29 19:32","price":60.14},{"date":"1397/12/29 20:08","price":60.06},{"date":"1397/12/29 20:32","price":59.94},{"date":"1397/12/29 21:08","price":59.59},{"date":"1397/12/29 21:32","price":59.68},{"date":"1397/12/29 22:08","price":60.15},{"date":"1397/12/29 23:08","price":60.14},{"date":"1397/12/29 23:32","price":60.13}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398