کمترین: 
33925
بیشترین: 
33968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33964
زمان: 
12/28 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 28 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 اسفند 1397 , 33964 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":33960},{"date":"1397/12/28 13:00","price":33925},{"date":"1397/12/28 14:00","price":33931},{"date":"1397/12/28 15:00","price":33967},{"date":"1397/12/28 16:00","price":33968},{"date":"1397/12/28 17:00","price":33925},{"date":"1397/12/28 18:00","price":33955},{"date":"1397/12/28 19:00","price":33940},{"date":"1397/12/28 20:00","price":33964}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398