کمترین: 
17088
بیشترین: 
17144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17110
زمان: 
12/28 20:00
قیمت پوند امروز 28 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 اسفند 1397 , 17110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":17110},{"date":"1397/12/28 13:00","price":17094},{"date":"1397/12/28 14:00","price":17089},{"date":"1397/12/28 15:00","price":17144},{"date":"1397/12/28 16:00","price":17139},{"date":"1397/12/28 17:00","price":17101},{"date":"1397/12/28 18:00","price":17088},{"date":"1397/12/28 19:00","price":17092},{"date":"1397/12/28 20:00","price":17110}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398