کمترین: 
1819500
بیشترین: 
1862500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1862500
زمان: 
12/28 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 28 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1862500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":1820500},{"date":"1397/12/28 13:00","price":1821500},{"date":"1397/12/28 14:00","price":1819500},{"date":"1397/12/28 15:00","price":1841500},{"date":"1397/12/28 19:00","price":1858500},{"date":"1397/12/28 20:00","price":1862500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398