کمترین: 
1819000
بیشترین: 
1862000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1862000
زمان: 
12/28 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 28 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 1862000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:53","price":1820000},{"date":"1397/12/28 13:00","price":1821000},{"date":"1397/12/28 14:00","price":1819000},{"date":"1397/12/28 15:00","price":1841000},{"date":"1397/12/28 19:00","price":1858000},{"date":"1397/12/28 20:00","price":1862000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398