کمترین: 
21.12
بیشترین: 
21.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.12
زمان: 
12/28 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 28 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 21.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 11:08","price":21.85},{"date":"1397/12/28 11:32","price":21.88},{"date":"1397/12/28 12:08","price":21.77},{"date":"1397/12/28 12:32","price":21.57},{"date":"1397/12/28 13:08","price":21.48},{"date":"1397/12/28 13:32","price":21.39},{"date":"1397/12/28 14:08","price":21.62},{"date":"1397/12/28 14:32","price":21.57},{"date":"1397/12/28 15:08","price":21.78},{"date":"1397/12/28 15:32","price":21.77},{"date":"1397/12/28 16:08","price":21.69},{"date":"1397/12/28 16:32","price":21.76},{"date":"1397/12/28 17:08","price":21.73},{"date":"1397/12/28 17:32","price":21.67},{"date":"1397/12/28 18:08","price":21.55},{"date":"1397/12/28 18:32","price":21.45},{"date":"1397/12/28 19:08","price":21.33},{"date":"1397/12/28 20:08","price":21.18},{"date":"1397/12/28 21:08","price":21.12}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398