کمترین: 
13833.6
بیشترین: 
13833.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13833.6
زمان: 
12/28 10:35
قیمت دینار کویت امروز 28 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 13833.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 10:35","price":13833.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398