کمترین: 
2.836
بیشترین: 
2.892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.864
زمان: 
12/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 2.864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:08","price":2.848},{"date":"1397/12/28 00:32","price":2.841},{"date":"1397/12/28 01:08","price":2.843},{"date":"1397/12/28 02:08","price":2.838},{"date":"1397/12/28 03:08","price":2.842},{"date":"1397/12/28 03:32","price":2.846},{"date":"1397/12/28 04:08","price":2.844},{"date":"1397/12/28 04:32","price":2.842},{"date":"1397/12/28 05:08","price":2.841},{"date":"1397/12/28 05:32","price":2.838},{"date":"1397/12/28 07:08","price":2.841},{"date":"1397/12/28 07:32","price":2.836},{"date":"1397/12/28 08:08","price":2.838},{"date":"1397/12/28 08:32","price":2.839},{"date":"1397/12/28 09:08","price":2.851},{"date":"1397/12/28 09:32","price":2.849},{"date":"1397/12/28 10:08","price":2.845},{"date":"1397/12/28 10:32","price":2.849},{"date":"1397/12/28 11:08","price":2.853},{"date":"1397/12/28 11:32","price":2.863},{"date":"1397/12/28 12:08","price":2.877},{"date":"1397/12/28 13:08","price":2.872},{"date":"1397/12/28 13:32","price":2.881},{"date":"1397/12/28 14:08","price":2.885},{"date":"1397/12/28 14:32","price":2.892},{"date":"1397/12/28 15:08","price":2.882},{"date":"1397/12/28 15:32","price":2.88},{"date":"1397/12/28 16:08","price":2.882},{"date":"1397/12/28 16:32","price":2.888},{"date":"1397/12/28 17:08","price":2.873},{"date":"1397/12/28 17:32","price":2.86},{"date":"1397/12/28 18:08","price":2.861},{"date":"1397/12/28 19:08","price":2.86},{"date":"1397/12/28 19:32","price":2.861},{"date":"1397/12/28 20:08","price":2.864},{"date":"1397/12/28 21:08","price":2.873},{"date":"1397/12/28 21:32","price":2.867},{"date":"1397/12/28 22:08","price":2.871},{"date":"1397/12/28 22:32","price":2.868},{"date":"1397/12/28 23:08","price":2.87},{"date":"1397/12/28 23:32","price":2.864}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398