کمترین: 
67.41
بیشترین: 
68.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.47
زمان: 
12/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 67.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 00:08","price":67.42},{"date":"1397/12/28 00:32","price":67.47},{"date":"1397/12/28 01:08","price":67.42},{"date":"1397/12/28 01:32","price":67.41},{"date":"1397/12/28 02:08","price":67.45},{"date":"1397/12/28 04:08","price":67.48},{"date":"1397/12/28 04:32","price":67.5},{"date":"1397/12/28 05:08","price":67.61},{"date":"1397/12/28 05:32","price":67.56},{"date":"1397/12/28 06:08","price":67.54},{"date":"1397/12/28 07:08","price":67.64},{"date":"1397/12/28 07:32","price":67.62},{"date":"1397/12/28 08:08","price":67.66},{"date":"1397/12/28 08:32","price":67.64},{"date":"1397/12/28 09:08","price":67.63},{"date":"1397/12/28 09:32","price":67.59},{"date":"1397/12/28 10:08","price":67.56},{"date":"1397/12/28 10:32","price":67.67},{"date":"1397/12/28 11:08","price":67.66},{"date":"1397/12/28 11:32","price":67.75},{"date":"1397/12/28 12:32","price":67.84},{"date":"1397/12/28 13:08","price":67.77},{"date":"1397/12/28 13:32","price":67.88},{"date":"1397/12/28 14:08","price":67.94},{"date":"1397/12/28 14:32","price":68.09},{"date":"1397/12/28 15:08","price":68.08},{"date":"1397/12/28 15:32","price":68},{"date":"1397/12/28 16:08","price":68.05},{"date":"1397/12/28 16:32","price":67.94},{"date":"1397/12/28 17:08","price":67.9},{"date":"1397/12/28 17:32","price":67.86},{"date":"1397/12/28 18:08","price":67.64},{"date":"1397/12/28 18:32","price":67.53},{"date":"1397/12/28 19:08","price":67.51},{"date":"1397/12/28 19:32","price":67.56},{"date":"1397/12/28 20:08","price":67.42},{"date":"1397/12/28 21:08","price":67.53},{"date":"1397/12/28 21:32","price":67.45},{"date":"1397/12/28 22:08","price":67.5},{"date":"1397/12/28 22:32","price":67.69},{"date":"1397/12/28 23:08","price":67.55},{"date":"1397/12/28 23:32","price":67.47}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398