کمترین: 
2018280
بیشترین: 
2038160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2038160
زمان: 
12/27 16:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 2038160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 12:00","price":2038160},{"date":"1397/12/27 15:00","price":2018280},{"date":"1397/12/27 16:00","price":2038160}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398