کمترین: 
1797000
بیشترین: 
1810000
قیمت تقلبی: 
1801000
زمان: 
12/27 15:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 27 اسفند 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 1801000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:06","price":1797000},{"date":"1397/12/27 12:00","price":1804000},{"date":"1397/12/27 13:00","price":1807000},{"date":"1397/12/27 14:00","price":1810000},{"date":"1397/12/27 15:00","price":1801000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398