کمترین: 
1796000
بیشترین: 
1807000
قیمت تقلبی: 
1803000
زمان: 
12/27 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 27 اسفند 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 1803000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:06","price":1796000},{"date":"1397/12/27 11:06","price":1798000},{"date":"1397/12/27 12:00","price":1805000},{"date":"1397/12/27 14:00","price":1807000},{"date":"1397/12/27 15:00","price":1801000},{"date":"1397/12/27 16:00","price":1803000},{"date":"1397/12/27 19:00","price":1801000},{"date":"1397/12/27 20:00","price":1803000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398