کمترین: 
1795000
بیشترین: 
1806000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1802000
زمان: 
12/27 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 27 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 1802000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 11:06","price":1795000},{"date":"1397/12/27 11:06","price":1797000},{"date":"1397/12/27 12:00","price":1804000},{"date":"1397/12/27 14:00","price":1806000},{"date":"1397/12/27 15:00","price":1800000},{"date":"1397/12/27 16:00","price":1802000},{"date":"1397/12/27 19:00","price":1800000},{"date":"1397/12/27 20:00","price":1802000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398