کمترین: 
58.46
بیشترین: 
59.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.3
زمان: 
12/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 اسفند 1397 , 59.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/27 06:08","price":58.64},{"date":"1397/12/27 06:32","price":58.7},{"date":"1397/12/27 07:08","price":58.66},{"date":"1397/12/27 07:32","price":58.62},{"date":"1397/12/27 08:08","price":58.58},{"date":"1397/12/27 08:32","price":58.62},{"date":"1397/12/27 09:08","price":58.59},{"date":"1397/12/27 09:32","price":58.61},{"date":"1397/12/27 10:08","price":58.73},{"date":"1397/12/27 11:08","price":58.7},{"date":"1397/12/27 11:32","price":58.72},{"date":"1397/12/27 12:08","price":58.8},{"date":"1397/12/27 13:08","price":58.46},{"date":"1397/12/27 13:32","price":58.59},{"date":"1397/12/27 14:08","price":58.46},{"date":"1397/12/27 15:08","price":58.77},{"date":"1397/12/27 15:32","price":58.89},{"date":"1397/12/27 16:08","price":58.91},{"date":"1397/12/27 16:32","price":58.98},{"date":"1397/12/27 17:08","price":58.87},{"date":"1397/12/27 17:32","price":58.89},{"date":"1397/12/27 18:08","price":59.42},{"date":"1397/12/27 18:32","price":59.45},{"date":"1397/12/27 19:08","price":59.34},{"date":"1397/12/27 19:32","price":59.3},{"date":"1397/12/27 20:08","price":59.34},{"date":"1397/12/27 20:32","price":59.36},{"date":"1397/12/27 21:08","price":59.37},{"date":"1397/12/27 21:32","price":59.42},{"date":"1397/12/27 22:08","price":59.45},{"date":"1397/12/27 22:32","price":59.3},{"date":"1397/12/27 23:08","price":59.32},{"date":"1397/12/27 23:32","price":59.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398