کمترین: 
33930
بیشترین: 
34225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33946
زمان: 
12/26 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 26 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 اسفند 1397 , 33946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":34225},{"date":"1397/12/26 13:00","price":34096},{"date":"1397/12/26 14:00","price":34069},{"date":"1397/12/26 15:00","price":34101},{"date":"1397/12/26 16:00","price":33967},{"date":"1397/12/26 17:00","price":33964},{"date":"1397/12/26 18:00","price":33951},{"date":"1397/12/26 19:00","price":33930},{"date":"1397/12/26 20:00","price":33946}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398