کمترین: 
17133
بیشترین: 
17282
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17141
زمان: 
12/26 20:00
قیمت پوند امروز 26 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 26 اسفند 1397 , 17141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":17282},{"date":"1397/12/26 13:00","price":17217},{"date":"1397/12/26 14:00","price":17204},{"date":"1397/12/26 15:00","price":17220},{"date":"1397/12/26 16:00","price":17152},{"date":"1397/12/26 17:00","price":17150},{"date":"1397/12/26 18:00","price":17144},{"date":"1397/12/26 19:00","price":17133},{"date":"1397/12/26 20:00","price":17141}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398