کمترین: 
1797500
بیشترین: 
1803500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1800500
زمان: 
12/26 19:00
قیمت آبشده جهانی امروز 26 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 1800500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":1798500},{"date":"1397/12/26 13:00","price":1799500},{"date":"1397/12/26 14:00","price":1800500},{"date":"1397/12/26 15:00","price":1801500},{"date":"1397/12/26 16:00","price":1800500},{"date":"1397/12/26 17:00","price":1803500},{"date":"1397/12/26 18:00","price":1797500},{"date":"1397/12/26 19:00","price":1800500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398