کمترین: 
2024910
بیشترین: 
2032860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2024910
زمان: 
12/26 18:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 26 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 26 اسفند 1397 , 2024910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/26 12:00","price":2029320},{"date":"1397/12/26 14:00","price":2031530},{"date":"1397/12/26 15:00","price":2032860},{"date":"1397/12/26 16:00","price":2027120},{"date":"1397/12/26 18:00","price":2024910}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398