کمترین: 
1799500
بیشترین: 
1811500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1808500
زمان: 
12/25 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 25 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1808500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:30","price":1809500},{"date":"1397/12/25 13:00","price":1799500},{"date":"1397/12/25 14:00","price":1801500},{"date":"1397/12/25 15:00","price":1810500},{"date":"1397/12/25 16:00","price":1805500},{"date":"1397/12/25 17:00","price":1809500},{"date":"1397/12/25 18:00","price":1811500},{"date":"1397/12/25 19:00","price":1807500},{"date":"1397/12/25 20:00","price":1808500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398