کمترین: 
2033740
بیشترین: 
2042570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2033740
زمان: 
12/25 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 اسفند 1397 , 2033740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:30","price":2035950},{"date":"1397/12/25 13:00","price":2040370},{"date":"1397/12/25 18:00","price":2042570},{"date":"1397/12/25 19:00","price":2040370},{"date":"1397/12/25 20:00","price":2033740}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398