کمترین: 
1764200
بیشترین: 
1778100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1765300
زمان: 
12/25 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 25 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1765300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:30","price":1778100},{"date":"1397/12/25 13:00","price":1772400},{"date":"1397/12/25 14:00","price":1764200},{"date":"1397/12/25 15:00","price":1765900},{"date":"1397/12/25 16:00","price":1765600},{"date":"1397/12/25 17:00","price":1764800},{"date":"1397/12/25 18:00","price":1766000},{"date":"1397/12/25 20:00","price":1765300}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398