کمترین: 
34214
بیشترین: 
34462
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34214
زمان: 
12/25 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 25 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 اسفند 1397 , 34214 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 12:00","price":34462},{"date":"1397/12/25 13:00","price":34362},{"date":"1397/12/25 14:00","price":34233},{"date":"1397/12/25 15:00","price":34220},{"date":"1397/12/25 17:00","price":34230},{"date":"1397/12/25 18:00","price":34228},{"date":"1397/12/25 19:00","price":34230},{"date":"1397/12/25 20:00","price":34214}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398