کمترین: 
1.8475
بیشترین: 
1.8485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8485
زمان: 
12/25 01:08
قیمت بنزین امروز 25 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1.8485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 00:08","price":1.848},{"date":"1397/12/25 00:32","price":1.8475},{"date":"1397/12/25 01:08","price":1.8485}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398