کمترین: 
1.9651
بیشترین: 
1.9655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9651
زمان: 
12/25 00:32
قیمت نفت کوره امروز 25 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1.9651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 00:08","price":1.9655},{"date":"1397/12/25 00:32","price":1.9651}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398