کمترین: 
22.27
بیشترین: 
22.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.47
زمان: 
12/24 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 24 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 24 اسفند 1397 , 22.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 11:08","price":22.9},{"date":"1397/12/24 11:32","price":22.89},{"date":"1397/12/24 12:08","price":22.85},{"date":"1397/12/24 12:32","price":22.91},{"date":"1397/12/24 13:08","price":22.86},{"date":"1397/12/24 14:08","price":22.93},{"date":"1397/12/24 14:32","price":22.89},{"date":"1397/12/24 15:08","price":22.79},{"date":"1397/12/24 15:32","price":22.82},{"date":"1397/12/24 16:08","price":22.77},{"date":"1397/12/24 16:32","price":22.58},{"date":"1397/12/24 17:08","price":22.4},{"date":"1397/12/24 17:32","price":22.51},{"date":"1397/12/24 18:08","price":22.45},{"date":"1397/12/24 18:32","price":22.27},{"date":"1397/12/24 19:08","price":22.49},{"date":"1397/12/24 20:08","price":22.53},{"date":"1397/12/24 20:32","price":22.48},{"date":"1397/12/24 21:08","price":22.47}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398