کمترین: 
3949.3
بیشترین: 
4010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4010
زمان: 
12/24 22:00
قیمت بیت کوین امروز 24 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 اسفند 1397 , 4010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:30","price":3950.3},{"date":"1397/12/24 01:00","price":3949.3},{"date":"1397/12/24 03:30","price":3950.8},{"date":"1397/12/24 04:00","price":3951.1},{"date":"1397/12/24 06:30","price":3964.4},{"date":"1397/12/24 07:00","price":3964.9},{"date":"1397/12/24 09:30","price":3959.5},{"date":"1397/12/24 10:00","price":3963.4},{"date":"1397/12/24 12:30","price":3958.6},{"date":"1397/12/24 13:00","price":3956},{"date":"1397/12/24 15:30","price":3970.4},{"date":"1397/12/24 16:00","price":3994.6},{"date":"1397/12/24 18:30","price":3986.4},{"date":"1397/12/24 19:00","price":3989.7},{"date":"1397/12/24 21:30","price":4000.2},{"date":"1397/12/24 22:00","price":4010}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398