کمترین: 
1.8297
بیشترین: 
1.8575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8495
زمان: 
12/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 اسفند 1397 , 1.8495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:08","price":1.8465},{"date":"1397/12/24 00:32","price":1.8458},{"date":"1397/12/24 01:08","price":1.8465},{"date":"1397/12/24 02:08","price":1.8485},{"date":"1397/12/24 02:32","price":1.8475},{"date":"1397/12/24 03:08","price":1.8455},{"date":"1397/12/24 03:32","price":1.845},{"date":"1397/12/24 04:08","price":1.8435},{"date":"1397/12/24 04:32","price":1.8445},{"date":"1397/12/24 05:08","price":1.8435},{"date":"1397/12/24 05:32","price":1.8445},{"date":"1397/12/24 07:08","price":1.8455},{"date":"1397/12/24 07:32","price":1.845},{"date":"1397/12/24 08:08","price":1.846},{"date":"1397/12/24 08:32","price":1.8455},{"date":"1397/12/24 09:08","price":1.845},{"date":"1397/12/24 09:32","price":1.8445},{"date":"1397/12/24 10:08","price":1.8455},{"date":"1397/12/24 10:32","price":1.8478},{"date":"1397/12/24 11:08","price":1.8485},{"date":"1397/12/24 11:32","price":1.8475},{"date":"1397/12/24 12:08","price":1.8535},{"date":"1397/12/24 12:32","price":1.846},{"date":"1397/12/24 13:08","price":1.8442},{"date":"1397/12/24 13:32","price":1.8455},{"date":"1397/12/24 14:08","price":1.8405},{"date":"1397/12/24 14:32","price":1.8365},{"date":"1397/12/24 15:08","price":1.8394},{"date":"1397/12/24 15:32","price":1.8359},{"date":"1397/12/24 16:08","price":1.8325},{"date":"1397/12/24 16:32","price":1.833},{"date":"1397/12/24 17:08","price":1.8297},{"date":"1397/12/24 17:32","price":1.837},{"date":"1397/12/24 18:08","price":1.8337},{"date":"1397/12/24 18:32","price":1.8385},{"date":"1397/12/24 19:08","price":1.841},{"date":"1397/12/24 20:08","price":1.8438},{"date":"1397/12/24 20:32","price":1.8538},{"date":"1397/12/24 21:08","price":1.85},{"date":"1397/12/24 22:08","price":1.8575},{"date":"1397/12/24 23:08","price":1.8475},{"date":"1397/12/24 23:32","price":1.8495}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398