کمترین: 
1.9573
بیشترین: 
1.9943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9659
زمان: 
12/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 اسفند 1397 , 1.9659 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:08","price":1.9811},{"date":"1397/12/24 00:32","price":1.9819},{"date":"1397/12/24 01:08","price":1.982},{"date":"1397/12/24 02:08","price":1.9834},{"date":"1397/12/24 02:32","price":1.9823},{"date":"1397/12/24 03:08","price":1.9817},{"date":"1397/12/24 04:08","price":1.9807},{"date":"1397/12/24 04:32","price":1.9815},{"date":"1397/12/24 05:08","price":1.9812},{"date":"1397/12/24 05:32","price":1.9821},{"date":"1397/12/24 06:32","price":1.9823},{"date":"1397/12/24 07:08","price":1.9829},{"date":"1397/12/24 07:32","price":1.9823},{"date":"1397/12/24 08:08","price":1.984},{"date":"1397/12/24 08:32","price":1.9833},{"date":"1397/12/24 09:08","price":1.9828},{"date":"1397/12/24 09:32","price":1.9819},{"date":"1397/12/24 10:08","price":1.985},{"date":"1397/12/24 10:32","price":1.987},{"date":"1397/12/24 11:08","price":1.9853},{"date":"1397/12/24 11:32","price":1.9854},{"date":"1397/12/24 12:08","price":1.9943},{"date":"1397/12/24 12:32","price":1.9868},{"date":"1397/12/24 13:08","price":1.988},{"date":"1397/12/24 13:32","price":1.9889},{"date":"1397/12/24 14:08","price":1.9792},{"date":"1397/12/24 14:32","price":1.9764},{"date":"1397/12/24 15:08","price":1.9761},{"date":"1397/12/24 15:32","price":1.9735},{"date":"1397/12/24 16:08","price":1.9631},{"date":"1397/12/24 16:32","price":1.9628},{"date":"1397/12/24 17:08","price":1.9573},{"date":"1397/12/24 17:32","price":1.9602},{"date":"1397/12/24 18:08","price":1.9637},{"date":"1397/12/24 18:32","price":1.9703},{"date":"1397/12/24 19:08","price":1.9723},{"date":"1397/12/24 20:08","price":1.9679},{"date":"1397/12/24 20:32","price":1.9694},{"date":"1397/12/24 21:08","price":1.9705},{"date":"1397/12/24 22:08","price":1.9708},{"date":"1397/12/24 23:08","price":1.9652},{"date":"1397/12/24 23:32","price":1.9659}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398