کمترین: 
34488
بیشترین: 
34777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34513
زمان: 
12/23 16:00
قیمت دینار بحرین امروز 23 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 اسفند 1397 , 34513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":34777},{"date":"1397/12/23 13:00","price":34774},{"date":"1397/12/23 14:00","price":34490},{"date":"1397/12/23 14:01","price":34488},{"date":"1397/12/23 15:00","price":34490},{"date":"1397/12/23 16:00","price":34513}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398