کمترین: 
43083
بیشترین: 
43445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43113
زمان: 
12/23 16:00
قیمت دینار کویت امروز 23 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 43113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":43445},{"date":"1397/12/23 13:00","price":43442},{"date":"1397/12/23 14:00","price":43087},{"date":"1397/12/23 14:01","price":43083},{"date":"1397/12/23 16:00","price":43113}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399