کمترین: 
1820000
بیشترین: 
1828000
قیمت تقلبی: 
1822000
زمان: 
12/23 16:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 23 اسفند 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 1822000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":1828000},{"date":"1397/12/23 13:00","price":1820000},{"date":"1397/12/23 14:00","price":1820500},{"date":"1397/12/23 15:00","price":1823000},{"date":"1397/12/23 16:00","price":1822000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398