کمترین: 
2051410
بیشترین: 
2062450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2051410
زمان: 
12/23 15:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 23 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 2051410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":2058030},{"date":"1397/12/23 13:00","price":2062450},{"date":"1397/12/23 14:00","price":2053610},{"date":"1397/12/23 14:01","price":2055820},{"date":"1397/12/23 15:00","price":2051410}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398