کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
12/23 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 23 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 اسفند 1397 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 10:00","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398