کمترین: 
33245
بیشترین: 
33271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33271
زمان: 
12/22 20:00
قیمت ریال عمان امروز 22 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 33271 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 12:00","price":33264},{"date":"1397/12/22 13:00","price":33245},{"date":"1397/12/22 14:00","price":33271},{"date":"1397/12/22 15:00","price":33264},{"date":"1397/12/22 16:46","price":33271},{"date":"1397/12/22 17:00","price":33261},{"date":"1397/12/22 19:00","price":33266},{"date":"1397/12/22 20:00","price":33271}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398