کمترین: 
33834
بیشترین: 
33860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33858
زمان: 
12/22 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 22 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 33858 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":33857},{"date":"1397/12/22 12:00","price":33852},{"date":"1397/12/22 13:00","price":33834},{"date":"1397/12/22 14:00","price":33860},{"date":"1397/12/22 15:00","price":33851},{"date":"1397/12/22 16:46","price":33859},{"date":"1397/12/22 17:00","price":33848},{"date":"1397/12/22 19:00","price":33852},{"date":"1397/12/22 20:00","price":33858}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398