کمترین: 
16890
بیشترین: 
16985
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16985
زمان: 
12/22 20:00
قیمت پوند امروز 22 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 اسفند 1397 , 16985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":16897},{"date":"1397/12/22 12:00","price":16890},{"date":"1397/12/22 13:00","price":16895},{"date":"1397/12/22 14:00","price":16893},{"date":"1397/12/22 15:00","price":16905},{"date":"1397/12/22 16:00","price":16921},{"date":"1397/12/22 16:46","price":16914},{"date":"1397/12/22 17:00","price":16917},{"date":"1397/12/22 18:00","price":16943},{"date":"1397/12/22 19:00","price":16969},{"date":"1397/12/22 20:00","price":16985}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398